༄༅། །མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། །
八卷
顶果钦哲仁波切祈祷文

 

无等圣哲海众所摄受
于诸无垢佛法闻復思
披利益教众心之甲胄
无畏悲智之光前祈请

顶果法王亲口所说

顶果钦哲法王心咒
嗡 阿班匝玛哈咕噜
梦嘎拉希日布德萨瓦色德吽

༄༅།
ཟླ་བྲལ་མཁས་ གྲུབ་ རྒྱ་ མཚོས་ རྗེས་ སུ་ བཟུང་ །།
རིས་ མེད་ ཐུབ་ པའི་ བསྟན་ ལ་ ཐོས་ བསམ་ མཛད།།

བསྟན་ འགྲོ་སྨན་ པའི་ སེམས་ ཀྱི་ གོ་ ཆ་ ཅན།།
འཇིགས་ མེད་ མཁྱེན་ བརྩེའི་ འོད་ ཟེར་ གསོལ་ བ་ འདེབས།།
སྐྱབས་ རྗེ་ ཉིད་ ཀྱི་ ཞལ་ གསུང་ མའོ།

དིལ་ མཁྱེན་ རིན་ པོ་ ཆེའི་ མཚན་སྔགས།
ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་ མ་ ཧཱ་ གུ་ རུ་ མངྒ་ ལ་ ཤྲཱི་ བྷུ་ ཏི་ སརྦ་ སིདྡྷི་ཧཱུྃ།

 

课诵集 第143-146页