༄༅། །སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད། །
一十二卷
皈依发心 四无量心

 

诸佛正法贤圣三宝尊
从今直至菩提永皈依
我以所修施等诸资粮
为利有情故愿大觉成
(三遍)

四无量心
愿诸众生永具安乐及安乐因
愿诸众生永离众苦及众苦因
愿诸众生永具无苦之乐我心怡悦
愿诸众生远离贪嗔之心住平等舍

༄༅།
སངས་ རྒྱས་ ཆོས་ དང་ ཚོགས་ ཀྱི་ མཆོག་ རྣམས་ ལ།།
སངས་ རྒྱས་ ཆོས་ དང་ ཚོགས་ ཀྱི་ མཆོག་ རྣམས་ ལ།།
བདག་ གིས་ སྦྱིན་ སོགས་ བགྱིས་ པའི་ བསོད་ ནམས་ ཀྱིས།།
འགྲོ་ ལ་ ཕན་ ཕྱིར་ སངས་ རྒྱས་ འགྲུབ་ པར་ ཤོག།

ཚད་ མེད་ བཞི་ནི།།
སེམས་ ཅན་ ཐམས་ ཅད་ བདེ་ བ་ དང་ བདེ་ བའི་ རྒྱུ་ དང་ ལྡན་ པར་ གྱུར་ ཅིག།
སྡུག་ བསྔལ་ དང་ སྡུག་ བསྔལ་ གྱི་ རྒྱུ་ དང་ བྲལ་ བར་ གྱུར་ ཅིག།
སྡུག་ བསྔལ་ མེད་ པའི་ བདེ་ བ་དང་ མི་ འབྲལ་ བར་ གྱུར་ ཅིག།
ཉེ་ རིང་ ཆགས་ སྡང་ གཉིས་ དང་ བྲལ་ བའི་བཏང་ སྙོམས་ ལ་ གནས་ པར་ གྱུར་ ཅིག།

课诵集 第177-180页